• Tradice

  Společnost byla založena pod původním názvem MONTSERVIS - TERMO s.r.o. již v roce 1992. Od té doby společnost působí na trhu teplárenství a zabývá se nejen správou a provozem zdrojů tepla, ale též výstavbou a montáží plynových kotelen, výměníkových stanic a dalších souvisejících technologií.

  » více

 • Prosperita

  Společnost je ekonomicky stabilní
  s velkým potenciálem dalšího růstu.
  Je významným a spolehlivým partnerem
  pro všechny své odběratele i dodavatele.

  » více

 • Odbornost

  Dlouholeté zkušenosti v oboru, odborná a profesní zdatnost našich pracovníků, představují pro naše zákazníky jistotu profesionálního přístupu jak při správě a provozu tepelných zdrojů, tak i při návrhu a výstavbě zdrojů nových.

  » více

 • Inovace

  Pravidelně sledujeme a následně aplikujeme nejnovější trendy v technickém a technologickém zázemí správy tepelných zdrojů, při výstavbě nových zdrojů navrhujeme jen ty nejmodernější systémy výroby tepla s ohledem na výkon, kvalitu, bezpečnost a životní prostředí.

  » více

 • Automatizace řízení

  Zdroje tepla řídí vyspělé automatizované systémy řízení od společnosti SIEMENS, kdy je zajištěn nepřetržitý a spolehlivý provoz zdroje tepla.

  » více

 • Dispečink 24 hodin denně

  Nonstop služba dispečinku řízení a zajištění pohotovosti představuje pro naše zákazníky jistotu, že v případě havárie nebo jiné nepředvídané události bude tato neprodleně řešena a závada odstraněna tak, aby případný výpadek v dodávkách tepla byl minimální.

  » více

 • Individuální přístup

  Ctíme individuální potřeby každého z našich zákazníků a jsme vždy připraveni v rámci technických možností vyhovět specifickým požadavkům odběratelů při správě a provozu zdrojů tepla.

  » více

 • Transparentnost

  Společnost přijala řadu opatření k maximální otevřenosti vůči obchodním partnerům i veřejnosti, bezezbytku plníme organizační a kompetenční opatření pro obchodní společnosti Městské části Praha 9 včetně poskytování potřebných informací.

  » více

 • Rozsah služeb

  Naše společnost zajistí svým zákazníkům komplexní portfolio služeb v tepelném hospodářství. Nový zdroj tepla navrhneme, zajistíme vyhotovení projektové dokumentace, zdroj vybudujeme včetně financování a následně zajistíme dlouhodobě správu a provoz na nejvyšší technické úrovni.

  » více

Aktuality

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti

23. červen 2010

Zápis z konání řádné valné hromady společnosti Devátá energetická, s.r.o.

 • Společnost: Devátá energetická, s.r.o., se sídlem Poděbradská 853/47, 190 00 Praha 9, IČ : 45793590, zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11208
 • Místo konání řádné valné hromady: Poděbradská 853/47, Praha 9 – Vysočany
 • Datum konání řádné valné hromady: 4. června 2009 od 13.00 hodin

 

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných společníků. 
Na valné hromadě je potvrzena účast 100 % základního kapitálu společnosti.

2. Schválení jednacího řádu řádné valné hromady.
Valná hromada odhlasovala 100 % hlasů přítomných společníků navržený program jednání valné hromady.

3. Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

 • Předseda valné hromady – navržen JUDr. Jan Tošner
 • Zapisovatel – navržen ing. Jindřich Večeře
 • Ověřovatel zápisu – navržen Ing. Luboš Havránek

Valná hromada odhlasovala 100 % hlasů přítomných společníků složení orgánů valné hromady 

4. Návrh na doplnění programu valné hromady následovně:
Návrh: Valná hromada schvaluje doplnění programu o projednání výroční zprávy společnosti za rok 2008 v rámci bodu 5 této valné hromady
Návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných společníků.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008 a návrh na rozdělení zisku, projednání a schválení výroční zprávy za rok 2008
Návrh: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za zdaňovací období roku 2008. Valná hromada navrhuje nyní nerozdělovat společníkům čistý zisk za zdaňovací období roku 2008.
Návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných společníků. 

Návrh: Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2008.
Návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných společníků.

6. Schválení zprávy auditora o ověření účetní závěrky za rok 2008
Návrh: Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora
Návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných společníků.

7. Diskuze

 • problematika tvorby cen tepelné energie s ohledem na změny vstupů do cenové
 • kalkulace a návaznost na účtování ceny konečným spotřebitelům od správců budov
 • z hlediska provozovatele plynové kotelny U Svobodárny 9/1070, Praha 9 nutná
 • opatření směrem k zákazníkům ohledně plánované rekonstrukce tohoto zdroje na
 • výměníkovou stanici v termínu červenec až srpen 2009, nutnost instalace systému
 • měření spotřeby tepla, respektující vlastnický stav objektů po jejich privatizaci
 • rozvoj solárních systémů
 • akce MŠ Veltruská 560/26, Praha 9, instalace PV elektrárny 22 kW, postup prací
 • akce MŠ Veltruská, 560/26, Praha 9, instalace solární termiky
 • průběh ukončené topné sezony, stav revizí, prohlídek, apod., plán oprav a rekonstrukcí zdrojů tepla

Návrh: Valná hromada pověřuje jednatele společnosti ing. Večeře Jindřicha k vyvolání jednání s obyvateli bytového domu U Svobodárny 9/1070, Praha 9 ve věci rekonstrukce zdroje tepla a informací o průběhu této rekonstrukce a dopadu na obyvatele v době odstávky.
Návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných společníků.

8. Závěr
Jednání valné hromady bylo ukončeno v 13.45 hod.

JUDr. Jan Tošner – předseda valné hromady
Ing. Jindřich Večeře – zapisovatel
Ing. Luboš Havránek – ověřovatel zápisu
Příloha : Prezenční listina

Aktuality

 

8. květen 2018

Ukončení topné sezony 2017/2018

Vážení zákazníci, dne 3.5. 2018 byla ukončena topná sezona 2017/2018. V následujících...

14. březen 2018

Výběrové řízení - změna

Výběrové řízení - změna ve formátu PDF

30. leden 2018

Výběrové řízení

Výběrové řízení ve formátu PDF Výpis z OR ve formátu PDF Společenská smlouva ve formát...

» všechny aktuality