• Tradice

  Společnost byla založena pod původním názvem MONTSERVIS - TERMO s.r.o. již v roce 1992. Od té doby společnost působí na trhu teplárenství a zabývá se nejen správou a provozem zdrojů tepla, ale též výstavbou a montáží plynových kotelen, výměníkových stanic a dalších souvisejících technologií.

  » více

 • Prosperita

  Společnost je ekonomicky stabilní
  s velkým potenciálem dalšího růstu.
  Je významným a spolehlivým partnerem
  pro všechny své odběratele i dodavatele.

  » více

 • Odbornost

  Dlouholeté zkušenosti v oboru, odborná a profesní zdatnost našich pracovníků, představují pro naše zákazníky jistotu profesionálního přístupu jak při správě a provozu tepelných zdrojů, tak i při návrhu a výstavbě zdrojů nových.

  » více

 • Inovace

  Pravidelně sledujeme a následně aplikujeme nejnovější trendy v technickém a technologickém zázemí správy tepelných zdrojů, při výstavbě nových zdrojů navrhujeme jen ty nejmodernější systémy výroby tepla s ohledem na výkon, kvalitu, bezpečnost a životní prostředí.

  » více

 • Automatizace řízení

  Zdroje tepla řídí vyspělé automatizované systémy řízení od společnosti SIEMENS, kdy je zajištěn nepřetržitý a spolehlivý provoz zdroje tepla.

  » více

 • Dispečink 24 hodin denně

  Nonstop služba dispečinku řízení a zajištění pohotovosti představuje pro naše zákazníky jistotu, že v případě havárie nebo jiné nepředvídané události bude tato neprodleně řešena a závada odstraněna tak, aby případný výpadek v dodávkách tepla byl minimální.

  » více

 • Individuální přístup

  Ctíme individuální potřeby každého z našich zákazníků a jsme vždy připraveni v rámci technických možností vyhovět specifickým požadavkům odběratelů při správě a provozu zdrojů tepla.

  » více

 • Transparentnost

  Společnost přijala řadu opatření k maximální otevřenosti vůči obchodním partnerům i veřejnosti, bezezbytku plníme organizační a kompetenční opatření pro obchodní společnosti Městské části Praha 9 včetně poskytování potřebných informací.

  » více

 • Rozsah služeb

  Naše společnost zajistí svým zákazníkům komplexní portfolio služeb v tepelném hospodářství. Nový zdroj tepla navrhneme, zajistíme vyhotovení projektové dokumentace, zdroj vybudujeme včetně financování a následně zajistíme dlouhodobě správu a provoz na nejvyšší technické úrovni.

  » více

Aktuality

Výroční zpráva 2008

23. červen 2009

V Praze dne 29. května 2009 

Obsah:

 • Představení společnosti
 • Identifikační údaje
 • Organizační struktura
 • Prohlášení
 • Účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky

 

Představení společnosti
Obchodní společnost Devátá energetická, s.r.o., Poděbradská 853/47, 190 00 Praha 9 byla založena dne 13. července 1992 pod tehdejším názvem MONTSERVIS - TERMO spol. s r.o. se sídlem na Praze 1, ulice Opletalova 45. Tento název vydržel společnosti až do 15. září 2007, kdy byla společnost v duchu připravovaného projektu správy tepelného hospodářství pro Prahu 9 přejmenována na Devátou energetickou s.r.o. a kdy již měla sídlo v nynější Poděbradské ulici č.p. 853/47 na Praze 9. Vlastnická struktura společnosti prošla od svého počátku řadou změn až dne 3.1. 2008 odkoupila obchodní společnost Devátá rozvojová a.s. 60,37 % obchodního podílu od tehdejšího 100 % vlastníka obchodního podílu, společnosti MONTSERVIS PRAHA, a.s.

Právě kapitálový vstup společnosti Devátá rozvojová a.s. , tedy společnosti, jejíž jediným akcionářem je Městská část Praha 9, do společnosti Devátá energetická, s.r.o. je výsledkem naplňování vizí a záměrů Městské části Praha 9 v oblasti správy a provozu tepelného hospodářství těch zařízení, které jsou majetkem Městské části Praha 9. 

Záměry, které musí provoz společnosti Devátá energetická, s.r.o. naplňovat, jsou především v rámci všestranného uspokojování potřeb občanů a institucí na Praze 9 z hlediska dodávek tepla a teplé užitkové vody v průběhu celého roku s ohledem na roční období a konkrétní potřeby odběratelů. Jako samostatný subjekt tak společnost vystupuje v úloze dodavatele těchto služeb jednak pro správce budov a objektů, jednak pro různé podnikatelské subjekty, ať již se jedná o právnické nebo fyzické osoby a v neposlední řadě pro různá školská a zdravotnická zařízení. Jednotlivé zdroje, která slouží k výrobě tepla a teplé užitkové vody, tedy plynové kotelny a výměníkové stanice, spravuje společnost Devátá energetická, s.r.o. na základě nájemní smlouvy s vlastníkem těchto zařízení, kterým je Městská část Praha 9. V rámci provozu a správy těchto zařízení tak společnost Devátá energetická, s.r.o. odvádí do rozpočtu Městské části Praha 9 finanční prostředky, které dále slouží na investice, opravy a další rozvoj správy tepelného hospodářství na Praze 9. 

Úkolem obchodní společnost Devátá energetická, s.r.o. do budoucna je nejen dále poctivě nabízet odběratelům - občanům, institucím v Praze 9 - své služby a produkty a plnit své závazky a poslání vůči nim, ale také rozvíjet svoji činnost do jiných regionů nejen Prahy, ale i lokalit mimo území hlavního města.

Identifikační údaje

1. Základní údaje o obchodní společnosti

1.1 obchodní společnost
Název obchodní společnosti Devátá energetická, s.r.o.
Adresa obchodní společnosti Poděbradská 853/47, Praha 9
právní forma Společnost s ručením omezeným
IČO 45793590
DIČ CZ45793590
Identifikátor právnické osoby Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11208
Vedení společnosti Ing. Jindřich Večeře, jednatel společnosti
Mgr. Stanislav Korel, jednatel společnosti
Kontakt tel.: +420725732688. +420602298573
e-mail: jindra@devataenergeticka.cz, Info@devataenergeticka.cz
www: devataenergeticka.cz

1.2 Vlastník dle výpisu z obchodního rejstříku k 31.12. 2008
Název vlastníka Devátá rozvojová a.s., IČ : 27944603
Obchodní podíl 60,38 %
Adresa vlastníka Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Název vlastníka MONTSERVIS PRAHA, a.s., IČ : 00551899
Obchodní podíl 39,62 %
Adresa vlastníka Poděbradská 853/47, 190 00 Praha 9

1.3 Údaje o dozorčí radě
Datum zřízení 13. prosince 2007
Počet členů dozorčí rady 3
Členové dozorčí rady Předseda: Ing. Luboš Havránek
Člen: Ing. Jiří Djakov
Člen: Mgr. Martin Kulíče
1.4. Osoby ovládané
Žádné

1.5. Předmět podnikání dle výpisu z obchodního rejstříku
 • rozvod tepelné energie
 • měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel
 • výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Organizační struktura

VALNÁ HROMADA

Dozorčí rada Statutární orgán

Společnost řídí statutární orgán společnosti na základě zadání valnou hromadou společnosti a v souladu s předmětem podnikání společnosti, tj. zejména zajištění správy a provozu tepelných zdrojů v majetku Městské části Praha 9. Účetnictví a mzdovou evidenci vedla v roce 2008 společnost Consulta Invest, spol. s r.o.. Účetní závěrku včetně přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2008 zpracoval daňový poradce Norbert Novotný, zapsaný v Komoře daňových poradců ČR pod evidenčním číslem 2290. Účetní závěrka včetně všech příslušných směrnic a způsobu vedení účetnictví byla ověřena auditorskou kanceláří DILIGENS s.r.o., člen komory auditorů ČR, auditorská licence č. 196. 

Společnost spravuje celkem 34 zdrojů tepla v majetku Městské části Praha 9, které jsou rozděleny dle typu na výměníkové stanice /VS/ a plynové kotelny /PK/ následovně :

Zdroj tepla Označení
Vysočanské náměstí 500/32 PK01
Pod strojírnami 707/13 PK02
Pod strojírnami 747/6 PK03
Poštovská 461/5 PK04
Čihákova 1823/36 PK05
U nové školy 637/30 PK06
U Vysočan. pivovaru 261/2a PK07
Podvinný mlýn 669 PK08
Skloněná 307/18 PK09
Nemocniční 638/18 PK10
U Prosecké školy 92/19 PK11
Špitálská 789/4 PK12
Pod Krocinkou 466/44 PK13
U Svobodárny 1070/9 PK14
U Vysočan pivovaru 459/17 PK15
Kolbenova 635/18 PK16
Sokolovská 972/195 VS01
Sokolovská 608/312 VS02
Staromlýnská 577/4 VS03
Sokolovská 226/262 VS04
Na Vyhlídce 386/3 VS05
Drahobejlova 1601/35 VS06
Letňanská 329/17 VS07
U Svobodárny 1511/18 VS08
Kovářská 1790/27 VS09
U Školičky 2176/1 VS10
Poděbradská 853/47 VS11
U Elektry 82/7 VS12
Rubeška 389/5 VS13
Českolipská 621/26 VS14
Sokolovská 320/139 VS15
Sokolovská 969/191 VS16
Sokolovská 324/14 VS17
U Svobodárny 12 VS18

Čestné prohlášení:
Prohlašujeme, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly opomenuty či zkresleny. 

V Praze dne 29.5.2009 

Ing. Jindřich Večeře
jednatel Devátá energetická, s.r.o. 

Mgr. Stanislav Korel
jednatel Devátá energetická, s.r.o.

Aktuality

 

8. květen 2018

Ukončení topné sezony 2017/2018

Vážení zákazníci, dne 3.5. 2018 byla ukončena topná sezona 2017/2018. V následujících...

14. březen 2018

Výběrové řízení - změna

Výběrové řízení - změna ve formátu PDF

30. leden 2018

Výběrové řízení

Výběrové řízení ve formátu PDF Výpis z OR ve formátu PDF Společenská smlouva ve formát...

» všechny aktuality